2nd International Conference on Energy, Materials and Manufacturing Engineering (EMME 2016)

Edited by:
Xiaochen Yu
Yu Li
Youyi Sun
ISBN: 978-1-60595-441-7
ISSN: 2475-884X

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: ENERGY

Qian Wang, Qian Sun, Qiang Li, Bo Zhu, Yu Liu, Tingjun Yang, Qi Wang
PDF
Tao Zhang, Yongjie Meng, Hongfei Shi, Xiang He, Taiyong Yang, Weikang Lin
PDF
Xiquan Wang, Ke Yang, Yiyang Ma
PDF
Hao Ren, Zihuan Wang, Feifei Ji, Yufen Zhang, Taizhong Huang, Zhaoquan Bian
PDF
Yuanyuan Xiao, Jing Xiao, Yiyun Yang, Ge Zhang, Like Gao
PDF
Hongsheng Tao, Jingfu Mu, Hui Xiao
PDF
Hongsheng Tao, Jingfu Mu, Hui Xiao
PDF
Hao Ren, Zihuan Wang, Zhaoquan Bian, Feifei Ji, Yufen Zhang, Taizhong Huang
PDF
Wei Long, Liang Chen, Xia Li
PDF
Hui Shi, Yuming Xing, Xiaozhu Wang
PDF
Wenqiang Jiang, Jinxia Li, Na Wang, Libin Fang
PDF
Benke Hao
PDF
Funeng Tan
PDF
Baode Liu, Chen Zhang, Xin Chen, Long Gao, Wei Hu, Xin Huang
PDF

SESSION 2: ENGINEERING

Yuting Xu
PDF
Lin Li, Shengsheng Yu
PDF
Xiaobo Wang
PDF
Xiaobo Wang
PDF
Ziyang Tang
PDF
Jianxiang Li, Jie Ren, Wanguo Wang, Liang Liu
PDF
Liang Liu, Wanguo Wang, Jun Yong, Jie Ren
PDF
Jincai Huang, Jianfei Liao, Bingchu Chen, Yongxiang Li, Youbing Wu
PDF
Jianfei Liao, Jincai Huang, Yongxiang Li, Youbing Wu
PDF
Lianming Zhao
PDF
Wu Wei
PDF
Bin Yi, Zhao Wei, Min Luo, Jinling Meng, Kai Deng, Xin Lin
PDF
Wu Qin
PDF
Min Wang, Jijuan Wu, Qiaoyun Sun, Shuguang Zhang, Yinlong Liu, Yu Zhang
PDF
Hailong Xu, Rui Wang, Dexian Gu, Hongli Qi, Li Guo, Wenli Zhou
PDF
Kai Wang, Shucai Li, Lei Yang, Qingsong Zhang, Zhaofeng Li, Yanhai Qi, Haitong Sui, Rongfeng Lin, Jian Zhang
PDF
Chao Yang, Jun Bi
PDF
Ling Tang
PDF
Wei Li, Jianzhong Zhou, Kuaile Feng, Chengwei He, Xinwei Deng
PDF
Hengbao Zhao, Hu Li, Chaowei Wang
PDF
Cong Ma, Yangyang Li
PDF
Wu Wei
PDF